Bedre psykisk helse,
bedre livskvalitet

Vi yter helse- og velferdstjenester primært til det offentlige, som et supplement til kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenester i rus- og psykiskhelsefeltet.

Hvordan søke plass

Hvordan søke plass