Vårt tjenestetilbud

Recoveryorientert praksis

Recoveryorientert praksis

I Recoveryakademiet, hvor vi arbeider for og med mennesker med helseproblemer, er vi opptatt av menneskers ressurser.

I vår recovery-orienterte arbeidsmetode fokuseres det på målrettet miljøterapi der høy grad av brukermedvirkning og forutsigbarhet er grunnforutsetninger i tilnærmingen. Illness Management and recovery(IMR) er en strukturert implementering av recovery-prinsipper, og er et evidensbasert program om recovery og livsmestring.  Recoveryakademiet har valgt å implementere IMR som førende arbeidsmetode for vårt tjenestetilbud, der målet er en varig positiv endring i brukers mestring og selvfølelse.

I tillegg tilbyr vi strukturert fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi har en kompetent tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte.

Erfaringskompetanse er et bærende element i en recoveryorientert tilnærming. I Recoveryakademiet er derfor erfaringskompetanse viktig når den kombineres med annen relevant kompetanse. Vi har mange ansatte med egenerfaring i å være i behov av tjenester innenfor psykisk helse, både som pasienter og pårørende. Personalet kan bidra med pårørende- og egenerfaring med psykiske helseproblemer, når det er relevant og naturlig å gjøre det.


Sunt kosthold

Kosthold og ernæring er avgjørende for helsa vår. Derfor legger vi stor vekt på et sunt og ernæringsmessig riktig kosthold, for å opprettholde normal kroppsfunksjon.

Det er faste måltider hver dag, som skal stimulere til at den enkelte bevisstgjøres i å ta sunne og ernæringsmessig riktige valg. Maten tar utgangspunkt i helsedirektoratets kostråd.

x lukk

Fysisk aktivitet

Vi benytter fysisk aktivitet som en del av tilbudet. Dette er for å forebygge og evt. søke å hindre videre utvikling av livsstilsykdommer, noe som ofte er tilleggsplager ved psykiske problemer. Fysisk aktivitet bidrar positivt til å opprettholde en ukesrytme med jevn belastning, og fungerer som en brobygger over i en hverdag med aktiviteter og/eller arbeid.

x lukk