Åpenhetsloven

Recoveryorientert praksis

Redegjørelse

Organisasjon og kjernevirksomhet

Helseforetaket Recoveryakademiets virksomhetside er å gi et tilrettelagt og sammensatt behandlings- og omsorgstilbud med utgangspunkt i den enkelte persons behov og på et høyt faglig nivå. I vårt tjenestetilbud fokuseres det på målrettet miljøterapi der recovery-orientert tilnærming, sosial læringsteori og atferdsanalyse vektlegges. Høy grad av brukermedvirkning og forutsigbarhet er grunnforutsetninger i recovery-orientert tilnærming og i tråd med menneskerettighetene. Gjennom enkeltforespørsler og rammeavtaler med kommuner tilbyr vi tjenester innenfor pleie- og omsorg, innenfor psykisk helse og avhengighet, til mennesker med utviklingshemming, med atferdsproblematikk og med behov for skjerming og ivaretakelse med tanke på samfunnsvern. Våre tjenester skal bidra til at enkeltmennesket opplever mestring og mulighet for endring av egen situasjon, og økt livskvalitet.  

Recoveryakademiets organisasjonskultur skal preges av, og ha respekt for, den enkeltes behov og integritet, erfaring og livshistorie, og anerkjennelse av den enkeltes rett til å bestemme selv. Denne ideologien tar utgangspunkt i et menneskesyn som sier at hvert menneske er unikt og likeverdig, og dette skal prege ansatte i deres møte med hverandre, brukere, pårørende og andre.

Recoveryakademiets styre er det øverste ledelsesorganet og er ansvarlig for at selskapet er forsvarlig organisert, har klare retningslinjer og kvalifisert personell. Recoveryakademiets daglige leder rapporterer til styret, og er ansvarlig for at styrets vedtak og retningslinjer iverksettes og gjennomføres. Tre virksomhetsledere - inndelt geografisk - og administrasjonsleder rapporterer til daglig leder. Avdelingsledere for den enkelte avdeling/ enhet rapporterer til virksomhetslederne.

Recoveryakademiet er bevisst på eget samfunnsansvar når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre etiske retningslinjer og prinsipper er basert på og samsvarer med internasjonalt allment aksepterte bestemmelser og normer, for eksempel FNs bærekraftsmål, FNsGlobal Compact og ILOs (International Labour Organization) grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter.

 

Prosess

Etiske retningslinjer er gjennomgåtte og reviderte for å sikre at de samsvarer med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er utarbeidet egen beskrivelse av bærekraft - ESG - som er publisert på forsiden av kvalitetsstyringssystemet og på nettsiden. Leverandørlister er oppdaterte og gjennomgått, og vi bruker fortrinnsvis lokale leverandører. Innkjøpspolicy og retningslinjer er oppdaterte der det settes krav til leverandører med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Varslingsrutine ligger tilgjengelig på intranettsiden, med lenke til HMS-håndboken som er tilgjengelig for alle ansatte.

 

Aktsomhetsvurdering

Recoveryakademiet har gjennomført en vurdering av risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv med tanke på tredjepersoner som brukere, ansatte og leverandører/ samarbeidspartnere.  Når det gjelder leverandører og samarbeidspartnere har vi i første omgang vurdert risiko på kjente høyrisiko-områder. Den største risikoen når det gjelder Recoveryakademiets påvirkning på tredjepersoner, er mest sannsynlig gjennom innkjøp av IKT-utstyr. Det er innhentet bekreftelse fra leverandør vedrørende samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. I den videre prosessen vil vi be om informasjon og dokumentasjon fra alle leverandører og samarbeidspartnere vedrørende grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv i produktkjedene.

Den publiserte redegjørelsen endres i takt med endringer av drift og produksjon i virksomheten som kan høyne eller senke risiko for brudd på generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for tredjepersoner.