Vår behandling

Som spesialishelsetjeneste

Recoveryorientert praksis

Recoveryorientert praksis og medikamentfri behandling

I Recoveryakademiet, hvor vi arbeider for og med mennesker med helseproblemer, er vi opptatt av menneskers ressurser. Ved Recoveryklinikken har vi en spesialisthelsetjeneste der vi tilbyr recoveryorientert behandling, og det er mulig å få hjelp til medikamentreduksjon eller å trappe ned på legemidler.

Behandlingsfilosofien vår gjør at alle ansatte jobber med det mål å støtte hver enkelt deltaker i prosessen på vei mot sitt personlige recoverymål. Deltakerne setter seg egne mål, ved hjelp av IMR (Illness Management & Recovery), som er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring.

I tillegg tilbyr vi strukturert fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi har en kompetent tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte. Faglig ansvarlig er psykolog eller psykiater, og hovedfokus i behandlingen er livsmestring og kontakt med egne ressurser.

Spesialistkompetanse

Behandlingsansvarlige ved Recoveryklinikkene er psykiater eller psykolog, som gir en individuelt tilpasset oppfølging. Vi har erfaring fra oppstarten i 2015 med recoveryorientert behandling, inkludert støtte til reduksjon og nedtrapping av legemidler.

Vår Recoveryorienterte behandling

Våre tre hovedpilarer i behandlingen, er sunt kosthold, IMR og fysisk aktivitet. IMR og fysisk aktivitet gjennomføres hovedsakelig i grupper.

Vi velger å ha den første modulen i IMR individuelt, mens de øvrige modulene gjennomføres i grupper. Fysisk trening legges opp som en felles aktivitet, men hver enkelt tar det i sitt eget tempo og utvikler seg fra sitt eget ståsted.

Illness Management & Recovery (IMR)

IMR er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer til å utvikle personlige strategier for livsmestring og for å komme i kontakt med egne ressurser.

Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier. Det er viktig at alle setter seg sine personlige recoverymål, og får støtte til å finne strategier for å nå målene.

Den røde tråden i IMR er arbeid med personlige recoverymål
 • Deltakerne setter sine recoverymål og jobber steg for steg mot disse.
 • Deltakerne fokuserer på noe de ønsker som er motiverende og meningsfullt for dem.
 • Noen moduler rettes direkte mot recoverymålet. Andre moduler vil støtte arbeidet med recoverymål fordi de kan være til hjelp for å håndtere symptomer og bygge ferdigheter.
 • Alle modulene vil vanligvis ha enten direkte eller indirekte betydning for den enkeltes recoverymål.

Metoden bygger på 11 moduler som igjen består av ulike emner. Gruppene holdes daglig alle hverdager. Det tar 10-12 uker å komme seg igjennom IMR-modulene hos oss.

Hovedtema for modulene
 • Modul 1: Individuell mestring og tilfriskning, blant annet personlige mål.
 • Modul 2: Nyttige fakta om psykiske lidelser
 • Modul 3: Nyttige fakta om ruslidelser
 • Modul 4: Stress- sårbarhetsmodellen
 • Modul 5: Mestre stress
 • Modul 6: Bygge sosial støtte
 • Modul 7: Effektiv bruk av medisiner (Hurdalsjøen Recoverysenter arbeider med lokal tilpasning, slik at nedtrapping også kommer med)
 • Modul 8: Mestre vedvarende symptomer
 • Modul 9: Sunn livsstil
 • Modul 10: Lage en plan for å forebygge tilbakefall (Serviceplan)
 • Modul 11: Få hjelp til dine behov i den norske helsetjenesten eller andre tjenesteytere
Personlige Recoverymål

Gjennom IMR programmet oppmuntrer vi deltagerne til å hente frem sine indre drivkrefter og sette seg personlige recoverymål. Den indre motivasjonen er «motoren» i målarbeidet, da det er den som sørger for at du prioriterer deg selv og det du ønsker å oppnå. Å ha en klar visjon om hva man ønsker seg og hvorfor legger grunnlaget for å jobbe i retning en hverdag med mer mening.

Målarbeidet er personlig og en viktig prosess hvor den grunnleggende recoverytanken står sterkt. Hva er viktig for deg? Det kan være lett å oppfatte forventninger fra familie, samfunnet eller venner, som gjør det vanskelig å være tro mot seg selv. Mange av deltagerne i IMR bruker mye tid på refleksjonsarbeid før de endelig finner sin kurs og setter seg et mål som de kjenner tilstrekkelig eierskap til. Å definere sine egne mål og jobbe mot oppnåelse er utfordrende for de fleste.  

Vi jobber som et team i IMR-gruppene og heier hverandre frem, deler opp- og nedturer. Den største jobben er derimot å utfordre seg selv, ta eierskap i eget liv og våge å gå for sine drømmer. Det å justere personlige recoverymål underveis er ganske vanlig.

Uavhengig av diagnose eller psykiske problemer mener vi at alle sitter på ressurser og personlige egenskaper. Disse bør og kan brukes, slik at den enkelte deltaker opplever mestring og et mer meningsfylt liv.

Det er et mål at den enkelte deltaker lager sin personlige serviceplan. Den vil blant annet si noe om hva de skal gjøre ved eventuelle problemer og om hva slags støtte eller behandling de eventuelt ønsker seg. Serviceplanen kan deles ut til nettverket, både det profesjonelle og personlige.

Tone deler sine erfaringer

Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter delte sin egenerfaring som deltaker i IMR-gruppe i februar 2020, og du finner det ved å klikke deg inn her.​

Hør gjerne radiointervju i NRK-programmet EKKO om IMR fra Hurdalsjøen Recoverysenter om IMR som psykiatriens svar på Grete Roede.

Episodebeskrivelse fra EKKO:
Tone har hatt stemmer i hodet helt siden hun var barn. Stemmer som forteller henne at hun ikke er god nok og at hun ikke duger til noe. Nå har hun møtt en ny behandlingsmetode som kan bli framtida for mange med psykiske lidelser. En 11-trinnsrakett som gjør deg i stand til å mestre livet bedre, og nå dine mål. Metoden beskriver hun som psykiatriens svar på Grete Roede.

Innhold i podcast er også inkludert om: IMR – En evidensbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern.
Til Podcast


x lukk

Sunt kosthold

Kosthold og ernæring er avgjørende for helsa vår. Derfor legger vi stor vekt på et sunt og ernæringsmessig riktig kosthold, for å opprettholde normal kroppsfunksjon.

Det er faste måltider hver dag, som skal stimulere til at den enkelte bevisstgjøres i å ta sunne og ernæringsmessig riktige valg. Maten tar utgangspunkt i helsedirektoratets kostråd.

x lukk

Fysisk aktivitet

Vi benytter fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Dette er for å forebygge og evt. søke å hindre videre utvikling av livsstilsykdommer, noe som ofte er tilleggsplager ved psykiske problemer. Treningen bidrar positivt til å opprettholde en ukesrytme med jevn belastning, og fungerer som en brobygger over i en hverdag med aktiviteter og/eller arbeid.

Vi oppfordrer alle som mottar behandling hos oss og ansatte til deltagelse, og vi er behjelpelige med å gi en god innføring i aktivitetene, samt hjelp til dosering av deltagelsen i startfasen!

4 x Friskere

Er en form for hjertetrening hvor den enkelte ut ifra eget ståsted går/løper i motbakke. Økten gjennomføres ved at vi går hurtig/løper i motbakke 4 min, så 4 min ned, dette gjentas 4 ganger før felles avslutting. Dette er den aktiviteten som gir størst helsemessig dokumentert effekt.

4 x Friskere bidrar til:

 • Bedre fysisk helse / sterkere hjerte
 • Bedre mental helse og økt søvnkavalitet
 • Dokumentert reduksjon av livsstilsykdommer
 • Reduksjon av medisiner
 • Sosialt samvær
 • Økt metabolisme/stimulere produksjon av kroppens «lykkehormoner»
 • Enklere hverdag

Turer i skog og mark

Gjennomføres ukentlig i varierende skogsterreng med stor grad av variasjon på innhold og varighet. Deltagere må smøre egen matpakke under frokosten og tar med eget drikke. Påkledning etter vær og føre. Vi tenner bål når tillat.

Turer i skog og mark bidrar til:

 • Bedre mental og fysisk helse
 • Mestringsfølelse
 • Sosialt samvær
 • Ro og refleksjon
 • Opplevelser

Styrketrening

Treningsprogram hvor fokus er trening med egenvekt, hvor store muskelgrupper som gir størst dokumentert helsegevinst er i fokus.

Styrketrening bidrar til:

 • Reduksjon av fysiske smerter
 • Endring av kroppsmasse
 • Bedret selvbilde
 • Sterkere skjelett / benvev
 • Bedre balanse
 • Enklere hverdag

Yoga

Avspenning, bevegelighet og kjerne styrke i en rolig atmosfære, hvor hver enkelt tilpasser deltagelsen til egen kropp. Stort fokus på pust og tilstedeværelse gir god fysisk og psykisk helsegevinst.

Yoga bidrar til:

 • Avspenning og indre ro
 • Forbedret søvn
 • Bidrar til økt mestringsfølelse
 • Tilstedeværelse i egen kropp og sinn
 • Bevisstgjøring av pust med ulike teknikker
 • Økt fysisk bevegelighet og mental helse

Ballspill og lek

Lekpreget, sosial aktivitet med ball som bidrar til:

 • Glede, mestringsfølelse og samhold i gruppe
 • Bedret kooridnasjon og balanse
 • Sterkere benvev / skjelett
x lukk

Arbeid og inkludering

Recoveryakademiet har fokus på tilrettelegging for meningsfull aktivitet og arbeid, som en viktig del av vårt arbeid. Noen personer som søker behandling hos oss har mistet tilhørighet på arbeidsplassen eller har avsluttet påbegynt utdanningsløp.

Vår veileder bistår blant annet med kontakt opp mot NAV og aktuelle arbeidsplasser. Det kan være ulike personlige recoverymål, som for eksempel å beholde en ansettelse på en arbeidsplass eller å få arbeid et nytt sted. Vår veileder knytter også kontakt til steder der det er aktiviteter eller skolegang, når det er ønskelig ut ifra den enkeltes personlige recoverymål.

For noen er det aktuelt med å skaffe en arbeidsplass for å få arbeidstrening med sikte på ordinært arbeid

Den enkeltes ønsker tilpasses og det gis bistand med å finne arbeidsplasser som passer.

Veilederen kan også bruke en tilnærming i retning av det som betegnes som Individuell jobbstøtte (IPS), som går ut på å skaffe ordinært arbeid:  

Ordinært arbeid ved støtte hjelp av Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Måler er ordinært, lønnet arbeid
 • Tilbudet gis basert på jobbsøkers eget ønske; man kan ikke ekskluderes med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Jobbsøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter
 • Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og trygd
 • Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid
 • Systematisk jobbutvikling: veilederen bruker en stor andel av tiden sin på å bygge nettverk blant arbeidsgivere basert på finne aktuelle jobber som passer den enkelte
 • Individuell oppfølging uten tidsbegrensning
x lukk

Erfaringskompetanse

Erfaringskompetanse er et bærende element i en recoveryorientert tilnærming. I Recoveryakademiet er derfor erfaringskompetanse viktig når den kombineres med annen relevant kompetanse. Vi har mange ansatte med egenerfaring i å være i behov av tjenester innenfor psykisk helse, både som pasienter og pårørende. Personalet kan bidra med pårørende- og egenerfaring med psykiske helseproblemer, når det er relevant og naturlig å gjøre det.